بیمه ایران - نمایندگی رفوگربیمه دیجیتال

مرجع مشاوره و صدور بیمه نامه های تخصصی (کیفیت محصول، سفرهای خارجی، حمل و نقل بین الملل، تجهیزات الکترونیکی و انواع بیمه نامه های مسئولیت و مهندسی)

تاریخچه بیمه

اولين اشاره اي كه در متون قديم به مداخله بنفع زيان ديده از يك حادثه ناخوشايند مشاهده مي شود، مربوط است به 4500 سال قبل از ميلاد. به استناد مندرجات برگهاي پاپيروس بدست آمده، سنگتراشان حوزه سفلاي مصر بين خود صندوقي دائر كردند كه به آنها اجازه مي داد هنگام وقوع بعضي حوادث مصيبت بار و بلاياي عظيم از كمك يكديگر بهره مند گردند.
قرنها بعداز آن، مبادله كالا بين قبايل و شهرهاي مختلف بطور جدي و ضرورتي اجتناب ناپذير مطرح مي گردد. وجود راههاي نا امن و حمل و نقل كالا بوسيله حيوانات كه كاري پر مخاطره بوده از يك سو و ارزش كالاهاي مورد معامله از ديگر سو، موجبات مسئوليت كاروانيان در مقابل صاحب كالا را فراهم آورد. ضمانت اجراي چنين مسئوليت يعني نرساندن كالا به مقصد، بسيار شديد و گاهي به مجازاتهائي از قبيل ضبط و مصادره اموال، توقيف اعضاء خانواده مسئول بعنوان گروگان و حتي اعدام مسئول منجر مي گرديد.
ضمانت اجراي شديد ياد شده مانع از اين بود كه كاروانيان به شغل حمل و نقل رغبتي نشان دهند. اما ركود مبادلات كالا كه خود بصورت الزام زمان در آمده، نمي توانست مدت زيادي دوام آورد. در سال 2250 قبل از ميلاد، قانون همورابي بابل به وجود قراردادي بنفع حمل كنندگان كالا اشاره مي كند.
بر اين اساس در قرارداد منعقده بين كاروانيان و صاحبان كالا پيش بيني مي شد در صورت از بين رفتن يا سرقت كالا، اگر كاروانيان ثابت مي كردند  هيچگونه تقصير يا اهمالي در جريان از بين رفتن و يا سرقت كالا مرتكب نشده اند، از مسئوليت مبرا شناخته مي شدند.
در قرون 6 و 7 قبل از ميلاد، قانونگزار آتن انجمني از صنعتگران يك رشته و يا افرادي كه داراي عقايد سياسي، فلسفي و مذهبي واحدي بودند به وجود آورد تا به اعضاء خود كه دچار نوعي بليه شده بودند از طريق صندوق مشتركي كه از حق اشتراك اعضاء تغذيه مي شد، كمك گردد.
تالمود بابل كه مجموعه قوانين و آداب و رسوم يهوديان در دوره معيني را تشكيل ميدهد، خاطر نشان مي سازد با شرايطي به كاروانياني كه درجريان يك مسافرت حيوان خود را از دست ميدادند، در صورتيكه مرگ حيوان از بي مراقبتي صاحبش ناشي نميشد حيوان ديگري ميدادند.

بيمه در قرون وسطي

وام دادن با بهره زياد كه به اشكال مختلف توسط يونانيها و رومي ها قبل از ميلاد عمل مي شد طرح اوليه بيمه دريائي را در قرون وسطي پي ريزي كرد. امكان محدود بسياري از دريانوردان به آنها اجازه نمي داد بدون مشاركت و همكاري بازرگانان كه از وضع مساعدي برخوردار بودند، با حوادث بزرگ دريائي مقابله كنند. وامي كه بازرگانان به دريانوردان مي دادند داراي شرايط خاصي بود. بدين توضيح كه اگر كشتي يا محموله آن به دنبال حوادث دريائي از بين مي رفت، وام دهنده حق مطالبه وام را نداشت. برعكس وقتي كشتي يا محموله صحيح و سالم بمقصد ميرسيد علاوه بر استرداد وام سهمي از فروش كالا نيز كه به نسبت دوري و نزديكي راه بين 15 تا 40 درصد متغير بود دريافت مي داشت. اين عمل را نميتوان بيمه به حساب آورد. زيرا خسارت قبل از تحقق خطر پرداخت مي شد و حق بيمه بعد از وقوع خسارت مورد محاسبه و مطالبه قرار مي گرفت. چنين عملي به شرط بندي و سفته بازي بيشتر شباهت دارد تا به بيمه، خاصه آنكه سود حاصل از اين كار هيچگونه تناسبي با خطر نداشت.
كليسا كه در اين دوره تنها مقام و مرجع عالي مورد احترام و مطاع بود، با اين عمل از در مخالفت درآمد و گرگوار پاپ نهم در سال 1227 بموجب فرماني اينگونه عمليات را بعنوان رباخواري محكوم كرد.
براي فرار از اين ممنوعيت، جوامع تجاري در ازاء دريافت مبلغي كه از قبل تعيين مي شد بازپرداخت ارزش كشتي يا محموله را در قبال خطر از بين رفتن تضمين ميكردند.
راه حل جديد كه ديگر متضمن شركت وام دهنده در سود حاصل از فروش محموله نبود بعد از مدتي از وضع جنيني خود خارج و شكل گرفت بالاخره بيمه دريائي تولد يافت و اولين قرارداد بيمه دريائي در نيمه قرن چهاردهم در ايتاليا منعقد شد.

پيدايش رشته هاي ديگر بيمه

بطوريكه ملاحظه كرديم بيمه دريائي در اواخر قرون وسطي در نتيجه توسعه تجارت دريائي در كشورهاي حوزه مديترانه مخصوصا ايتاليا بوجود آمد. متعاقب پيدايش بيمه هاي دريائي علل اقتصادي و اجتماعي و نيازهاي خاص جامعه موجب پيدايش رشته هاي ديگر بيمه شد. بعنوان مثال حريق معروف لندن به تاسيس شركت هاي بيمه در مقابل آتش سوزي كمك كرد. در ساعت يك صبح روز دوم سپتامبر 1666 در يكي از نانوائي هاي لندن حريقي روي داد كه در مدت كوتاهي سيزده هزار خانه كه در چهارصد كوچه و خيابان و زميني به مساحت يكصد و هفتاد و پنج هكتار پراكنده بود دربرگرفت و خسارت هنگفتي ببار آورد. اين حريق منشاء پيدايش بيمه آتش سوزي شد.
پيدايش بيمه هاي عمر در كشورهاي مختلف معلول عوامل متفاوتي بود. مثلا  در كشور ايتاليا بيمه عمر در ابتدا صورت مكمل بيمه دريائي داشت. بدين توضيح كه بيمه بردگاني كه داراي ارزش تجارتي بودند مرسوم شد. بعد كاپيتان و كاركنان كشتي هم از اين بيمه برخوردار شدند و سپس به مسافرين نيز تسري داده شد. در فرانسه در سال 1653 يك بانكدار ناپلي بنام تونتي به مازارین مرد سياسي و مذهبي فرانسه كه اصلا ايتاليائي بود براي رفع اشكالات مالي كشور طرحي تسليم كرد كه با اجراي اين طرح براي اوراق قرضه اي كه از طرف دولت لوئي چهاردهم منتشر شده بود خريداران زيادي علاقمند مي شدند. تونتي پيشنهاد مي كرد از عده اي داوطلب هر سال تا مدت معيني وجوهي دريافت شود و در پايان مدت كه مثلا 10 تا 15 سال بود، وجوه و بهره متعلقه به آنها كه در قيد حيات هستند پرداخت شود. اين عمل كه بنام مبتكر آن به تونتين معروف شد و هنوز هم در فرانسه يكي دو موسسه بهمين نام  وجود دارد در حقيقت نوعي بيمه عمر به شرط حيات است. در بيمه عمر به شرط حيات بيمه گر از تعدادي بيمه شده حق بيمه هائي دريافت مي كند، لكن آنها كه قبل از سن معين فوت مي كنند حقي ندارند، بلكه شرط استفاده از بيمه زنده بودن در پايان قرارداد است.
در سال 1705 يك شركت انگليسي با جمع آوري يك گروه 2000 نفري عملي عكس عمل تونتين انجام داد. باين ترتيب كه در مقابل اعضاء گروه متعهد شد كه در صورت فوت ايشان، در پايان مدت قرارداد وجوه پرداختي اعضاء را به اضافه بهره متعلقه آن بين وراث اعضاء متوفي تقسيم كند، يعني بيمه به شرط فوت. در اين قرارداد برعكس حالت قبلي به اشخاص زنده هيچگونه سهمي تعلق نمي گيرد.
در اواخر قرن هيجده و اوايل قرن نوزده بدنبال انقلاب صنعتي حوادثي كه براي كارگران اتفاق مي افتاد افزايش مي يابد و بيمه حوادث ناشي از كار كه منجر به مصدوم شدن يا مجروح شدن يا فوت يا از كارافتادگي كارگران مي شد بصورت ضرورتي اجتناب ناپذير مطرح مي شود. بعدها بعلت اهميت اجتماعي كه حوادث ناشي از كار پيدا مي كند و بويژه تحت تاثير فعاليت اتحاديه هاي كارگري اين نوع بيمه اجباري ودر اغلب كشور ها از بخش خصوصي جدا و زير نظر مستقيم دولت قرار مي گيرد. لكن اجباري و دولتي شدن بيمه حوادث ناشي از كار مانع گسترش بيمه حوادث جسماني در بخش خصوصي نگرديد.
با اختراع اتومبيل، يك نوع جديد بيمه در حد وسيعي متداول شد. بيمه خسارت وارد به اتومبيل و همچنين بيمه خسارتهائي كه ممكن است از اتومبيل به اشخاص ثالث وارد شود، تقريبا در تمام كشورهاي جهان متداول است.
بعلت افزايش ميزان خسارتهائي كه ممكن است از بكار بردن وسيله نقليه متوجه ديگران شود و عوارض اجتماعي و اقتصادي قابل توجهي ببار آورد در اغلب كشورها بيمه مسئوليت اتومبيل اجباري شده است.

بیمه ایران

logo-samandehi

نماد انجمن صنفی کسب و کار

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت بیمه دیجیتال،متعلق به نمایندگی 20319 شرکت سهامی بیمه ایران می باشد.

استفاده از مطالب این سایت ، با ذکر منبع بلامانع است.

تهران، بزرگراه رسالت، خیابان استاد حسن بنا (جنوبی)، پلاک 137، طبقه سوم شمالی

تلفن: 88863960 ، 88309793 ، 86021241

www.bimehdigital.ir - www.bimehdigital.com - info@bimehdigital.ir

طراحی و اجرا: وب نگاران

 
پیام بگذارید
سوالات خود را با ما در میان بگذارید. همکاران ما در اسرع وقت پاسخ شما را ارسال خواهند نمود.
1000 کاراکتر باقیمانده